Praktijk voor Kind en Gezin Weert

Martine Klep

Algemene voorwaarden, Praktijk voor kind en gezin Weert, Martine Klep 

1.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes

en overeenkomsten van, of met Martine Klep, Praktijk voor Kind en Gezin en alle daarmee

verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met

opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving

Martine Klep, Praktijk voor Kind en Gezin Weert is de eenmanszaak van Mw. Bach. MM Klep,

gevestigd te Weert. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer.56989830

BTW-ID nummer: NLjebsnnummerB01

3. Definities

a. Opdrachtnemer/counsellor; Martine Klep, Praktijk voor Kind en Gezin Weert.

b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de wettelijke vertegenwoordigers van

cliënt of bij meerderjarigheid de cliënt zelf.

c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

4. Uitvoering van de overeenkomst.

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met

de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een

resultaatverplichting.

5. Tarieven

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de actuele tarieven voor Martine Klep, Praktijk

voor Kind en Gezin Weert. Deze actuele tarieven staan vermeld op de overeenkomst. Het eerste (korte)

telefonische overleg of een kennismakingsgesprek is gratis. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn

alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven van opdrachtnemer is BTW verschuldigd.

6. Betalingsvoorwaarden.

Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient uiterlijk binnen 14 dagen na

factuurdatum betaald te worden. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn van 14

dagen heeft betaald, wordt er door Martine Klep, Praktijk voor Kind en Gezin Weert een

betalingsherinnering/aanmaning verstuurd overeenkomstig het met ingang van 1 juli 2012 geldende

artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, inhoudende dat Opdrachtgever wordt aangemaand tot

betaling binnen een termijn van veertien dagen, welke dag aanvangt op de dag na aanmaning en met

vermelding van de hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten die Opdrachtgever na

het intreden van het verzuim ter vergoeding van die buitengerechtelijke kosten verschuldigd wordt.

Blijft ook betaling binnen deze laatste termijn van veertien dagen uit dan is opdrachtgever in verzuim

en daarmee de op grond van artikel 6:96 lid 4 BW vastgestelde(wettelijke) vergoeding voor

buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan opdrachtnemer. In dat geval is de opdrachtnemer tevens

gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

7. Verhindering deelname

Indien bij verhindering de deelname aan een sessie tenminste 24 uur van tevoren wordt

afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur wordt het

geldende tarief aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

8. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,

waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de

verplichtingen na te komen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met de uitvoering van de

overeenkomst.

Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin

door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden,

zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting

tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte van

Opdrachtnemer.

9.Dossier

De opdrachtnemer is verplicht een dossier bij te houden van de cliënt. In een dossier worden o.a.

persoonlijke gegevens, verrichte handelingen en het verloop van het proces opgenomen. In het

dossier worden alleen die gegevens bijgehouden, die voor het begeleidingstraject noodzakelijk zijn.

De opdrachtgever kan om vernietiging van het dossier vragen. De opdrachtnemer dient dit te

honoreren, tenzij een ander daar ernstig nadeel van zou ondervinden. De opdrachtgever heeft altijd

inzagerecht, met uitzondering van de gegevens die niet over hem/haar gaan. Derden mogen het

dossier alleen inzien als de opdrachtgever daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor verleent. De

rechterlijke macht heeft altijd inzage.

10. Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer opdrachtgever nadrukkelijk aan om eerst

een arts, of psycholoog te raadplegen.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade

of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer

heeft genomen.

Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de

consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de sessies als de periode daarna.

Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, niet juist of niet

volledig opvolgen van haar adviezen door Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk

voor het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn

of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Voor (pogingen tot) zelfverminking of zelfdoding of het

uiten van agressiviteit naar anderen kan de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld.

11. Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door

de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat

opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.

Indien wenselijk kan opdrachtgever ook een derde partij inschakelen voor hulp bij het indienen of afhandelen

van een klacht via S.C.A.G. Indien er uiteindelijk geen overeenstemming wordt bereikt over de oplossing

van een klacht, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd

om van de geschillen kennis te nemen.

12. Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die tijdens de sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden.

In overleg met de cliënt/opdrachtgever kan besloten worden om derden in te lichten.

In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de

samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan

bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.

Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen

wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen

schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

13. Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten